Centinarju tal-Parrocca

Festa tal-Qalb Imqaddsa ta’ Gesù

Quddiesa Solenni Koncelebrata mill-E. T. Mons Arcisqof Emeritus Guzeppi Mercieca.  Wara l-quddiesa saret Purcissjoni Sagramentali mill-Knisja Parrokkjali ghal Pjazza u nizlet Triq l-Arkata sal-Knisja ta’ Santa Ubaldeska fejn saret il-Konsagrazzjoni tal-Parrocca lill-Qalb Imqaddsa ta’ Gesù. Wara il-Purcissjoni ghaddiet  minn Triq Ninu Cremona ghall-Knisja Parrokkjali fejn inghatat il-Barka Sagramentali.

Il-Purcisjonu kienet ikkumpanjata  b’innijiet Ewkaristici l-Banda Kristu Re u l-Kor Parrokkjali Hallelujah.

(ritratti : Sandro Camilleri)