Centinarju tal-Parrocca

Jibdew il-Preparamenti ghac-Centinarju

L-Erbgha 14 ta` Ottubru bdew jehlu mal-faccata tal-Knisja Parrokjali ta` Kristu Re , is-sena meta bdiet Parrocca u is-sena li qeghdin fiha.  Dawn huma numri kbar li ser jinxtelu mal-faccata tal-Knisja matul din is-sena Centinarja.

 

 

 

 

 

Preparamenti ghal Festi tac-Centinarju tal-Parrocca

It-Tnejn, 26 ta’ Ottubru, saret  Laqgha Generali Straordinarja ghall-Membri tal-Kumitati tal-Ghaqdiet Religjuzi; Kulturali; Socjali; Sportivi u Politici tal-Parrocca fejn inghata taghrif dettaljat dwar il-programm ta’ sena ta’ Celebrazzjonijiet fl-okkazjoni ta’ l-ewwel Mitt Sena tat-Twaqqif tal-Parrocca

Matul din il-laqgha thabbru diversi attivitajiet biex ifakkru l-100 sena Parrocca, fosthom, Wirjiet, Kuncerti, Dokumentarju, Ktieb, Kxif ta` irham, Monument lil Kristu Re, Funzjonijiet Liturgici Specjali minn diversi Isqfijiet bhal Isqof  Mario Grech, l-Isqof Nikol Cauchi, l-Isqof Guzeppi Mercieca, l-Isqof Frendo u l-Arcisqof Pawlu Cremona, laqghat Specjali u diversi attivitajiet ohra interessanti.

 

.

Is-Sur Alfred Chetchuti jiftah din il-laqgha Straordinarja

Is-Sur Anthony Tabone jitkellem dwar il-hidma kbira l-"Kumitat tal-Festi Centinarju" ghamlu sabiex johrog Programm Interessanti

 

Il-Kappillan Dun Vincenz Cachia ihabbar l-attivitajiet principali li ser jigu iccelebrata fl-Okkazjoni tac-Centinarju tal-Parrocca

Parti minn nies li l-bicca l-kbira kienu jirraprezentaw il-kazini u ghaqdiet kollha tal-Parrocca u ghan-nies in-generali.