Centinarju tal-Parrocca

Oratorjo  "Kristu Sultan"

It-Tlieta 8 ta` Gunju 2010 sar l-Oratorio "Kristu Sultan" fuq muzika tas-Surmast Prof Dion Buhagiar u kitba tal-Prof. Oliver Friggieri.

Dan l-Oratorjo sar fl-Okkazjoni tac-Celebrazzjoni ta` l-Ewwel Centinarju mit-Twaqqif tal-Parrocca Kristu Re , f`Rahal Gdid  1910 - 2010

 

Is-Sur Anthony Tabone , Chairman tal-Kumitat Organizzattiv tac-Celebrazzjonijiet tac-Centinarju jaghmel l-indirizz ta` merbha fil-bidu ta` l-Oratorjo.

 

Solisti waqt li qed jesegwixxu l-Oratorjo

L-Orkestra tal-Collegium Musicum taht id-Direzzjoni ta` Mro. Prof. Dion Buhagiar

Mons. Isqof Annetto Depasquale flimkien mas-Sindku is-Sur Domnic Grima u l-Kapp, il-Kan Dun Vincenz Cachia

 

Prof Oliver Friggieri li kieb l-Oratorio

 

Maestro Dion Buhagiar jilqa l-applaws misthoqq minn dawk prezenti

 

Il-Kapp, Kan Dun Vincenz Cachia jaghmel ir-ringrazzjamenti u kelma ta` l-ahhar fi tmien l-Oratorjo

 

Il-Vici Chairman, is-Sur Alfred J. Chetcuti jipprezenta il-ktieb dwar l-Istorja ta` Rahal Gdid lil Mons. Isqof

 

Dan l-istess Oratorjo ser jerga jsir nhar il-Hamis 10 ta` Gunju 2010 fil-Kon Katidrall ta` san Gwann il-belt Valletta taht il-Patroncinju ta` l-E.T. Mons Arcisqof Pawlu Cremona , fis-7.30pm

Inti mistieden biex tgawdi dan ix-xoghol ta` muzika minn idejn tnejn mill-aqwa f`Malta f`dan ix-xoghol taghhom.