Centinarju tal-Parrocca

Festa Liturgika ta` Kristu Re

Il-Hadd 22 ta` Novembru kienet il-Festa Liturgika ta` Kristu Re. Fid-9.30am saret Quddiesa Solenni ccelebrata mill Kappillan Kan. Dun Vincenz Cachia, bis-sehem ta` l-Ghaqdiet Religjuzi, Civili, Politici, Socjali, Kulturali u Sportivi. Fiha sar indirizz mic-Chairman tal-Kumitat Organizzativ tac-Celebrazzjonijiet tac-Centinarju, is-Sur Anthony Tabone, inxtelghet ix-xema` tac-Centinarju u wara tqeghdet f`nofs il-Knisja fejn bhalissa hemm il-Fonti tal-Maghmudija li kien jintuza fil-Knisja ta` Sant`Ubaldeska. Gie imbierek l-ilma gdid u wara giet imbierka l-migemgha u ukoll sar l-inawgurazzjoni tal-Ktieb li hareg ghal okkazjoni tac-Centinarju  "5000 sena ta` Storja :  Mitt Sena Parrocca" , miktub mis-Sur Alfred Ellul Galea.

Tberik ta` l-Ilma 

 

Tinxtghel ix-xema` tac-Centinarju

.........  u titiehed hdejn il-Fonti tal-Maghmudija li kien jintuza fil-Knisja ta` Sant`Ubaldeska

 

Indirizz mic-Chairman tal-Kumitat Organizzativ

 

In-Nies prezenti ghal Quddiesa Solenni

 

Il-Kleru li ikkoncelebra

 

Il-Fonti tal-Maghmudija tal-Knisja ta` Sat`Ubaldeska

 

l-Ghoti tal-Ktieb lir-rapprezentanti ta` l-ghaqdiet

Tberik ta` l-annimali

Attivita` ghat-tfal fuq iz-zuntier li beda b`marc mill-Banda Kristu Re li akkumpanjaw lit-tfal minn fejn Gnien Pawlu Boffa sa fuq iz-zuntier. Wara li saret talba biex niehdu hsieb l-annimali , sar it-tberik taghhom.

 

 

Kuncert Annwali iddedikat lic-Centinarju

Il-Kuncert Annwali li jsir kull sena mis-Socjeta Filarmonika De Paule, Banda Kristu Re, din is-sena sar iddedikat b`mod Specjali ghac-Centinarju tal-Parrocca.

Il-Kuncert sar fil-Grand Ballroom tal-Grand Hotel Excelsior il-Furjana taht id-direzzjoni ta` Mro. David Sammut. Kien kuncert imzewwaq f`muzika minn films u aktar ricenti, kant, projections u zfin.

 

Prezentazzjonijiet tar-rigali